Д-р Симона Церовска

Д-р Симона Церовска

Д-р Церовска се дипломира в Медицински университет -София през 2016г. с отличен успех. През същата година започва работа в Клиника по детска ортопедия в Университетската болница по ортопедия и травматология, където по настоящем работи. Тя е преподавател към Катедрата по ортопедия и травматология. През 2020г. завършва Здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве на болница Царица Йоанна. През 2021г. успешно защитава дисертация на тема „Псевоартроза на ос скафоидеум- диагноза и терапия“. Стажувала е в Клиника по Хирургия на горен крайник и пластична хирургия в Университетската болница Inselspital в Берн, Швейцария. Участвала е в многобройни научни форуми в страната и чужбина. Има над 10 научни статии в реномирани списания- Ортопедия и травматология, Oxford Journal и др. Владее 3 езика. Прявява интерес основно в сферата на детската ортопедия и хирургия на ръка.