Интензивни грижи за недоносени и новородени с висок риск

Според изискванията на утвърдения медицински стандарт по неонатология СБАЛ „Свети Лазар“ притежава второ ниво на компетентност от общо три.

Специалистите към Интензивният неонатологичен сектор извършват:

 • Оценка на състоянието на новороденото дете след раждането, определяне на оценката по Апгар, както и клиничен соматичен и неврологичен статус на новородено дете. 
 • Кардио-пулмонална ресусцитация на новороденото дете, включваща аспирация  на назофаринкса и трахеята, обдишване с неонатален балон и маска, приложение на кислород, ендотрахеална интубация, катетеризация на пъпни съдове и приложение на медикаменти през пъпна вена, приложение на катехоламини и други медикаменти интравенозно или 
  интратрахеално, индиректен сърдечен масаж.
 • Инфузионно лечение, интравенозно приложение на разтвори и медикаменти, включително антибиотици, допълващо парентерално хранене. Вливане на биологични продукти: кръв и кръвни съставки. 
 • Осигуряване на периферен венозен достъп и поставяне на централен венозен катетър през пъпна вена. 
 • Приложение на кислородотерапия чрез назален катетър, кислородна маска, кислородна палатка, орофарингеална тръба. 
 • Приложение на постоянно положително налягане в дихателните пътища чрез система за назален CPAP. 
 • Приложение на конвенционална изкуствена вентилация - циклирана по време и ограничена по налягане. 
 • Мониториране на основни жизнени показатели - дихателна честота, сърдечна честота, артериално налягане, транскутанна кислородна сатурация. 
 • Мониториране и баланс на вливаните течности. 
 • Интерпретация на резултати от хематологични, биохимични и образни изследвания. 

Високоспециализирани диагностично-лечебни дейности, извършвани от специалисти неонатолози: 

 • Ултразвуково изследване на ЦНС, включително доплерова диагностика. 
 • Мониториране на централно венозно налягане. 
 • Поставяне на централен венозен катетър през периферни венозни съдове. 
 • Провеждане на тотално парентерално хранене. 
 • Провеждане на специализирани методи на изкуствена вентилация: синхронизирана, с гарантиран обем, високочестотна вентилация с осцилации. 
 • Продължителна изкуствена вентилация и комплексно интензивно лечение на новородени деца с изключително ниско тегло при раждането. 
 • Скринингово изследване на слуха на новородените деца чрез отоакустични емисии