Д-р Лидия Гърчева: Стволовите клетки са метод на лечение без алтернатива

Щастливо бебе

Няма какъвто и да било риск за майката и бебето при извличането на клетки от пъпна връв

Д-р Гърчева, каква дейност развива банката за стволови клетки към болница „Свети Лазар”?

Банката за стволови клетки към болница Свети Лазар е създадена през 2005 г. и е първата в страната. В нея се събират, обработват и съхраняват стволови клетки и тъкан от пъпна връв.

Какво представляват стволовите клетки?

Стволовите клетки са най-важните елементи на дълголетието и здравето на организма ни. Те представляват група родоначални клетки, които могат непрекъснато да се делят, да се самовъзстановяват и превръщат в най-различни други видове клетки. Тези способности им позволяват да “ремонтират тялото“ и да подновяват всички органи и системи.

По какъв начин се извличат стволовите клетки?

Непосредствено след раждането на бебето и прерязване на пъпната връв, преди отделянето на плацентата, чрез специален за целта сет се събират стволови клетки от кръв на пъпна връв. След събирането им се извършват редица изследвания за виталност на клетките, оценка на способност да възстановят кръвотворенето и имунната система, микробиологични изследвания.

Извличането крие ли опасност за новороденото и родилката?

Липсва какъвто и да е риск за здравето на майката и детето при събирането на стволови клетки от този източник.

Защо е препоръчително да се запазят стволови клетки?

Уникалните качествата на стволовите клетки, събрани от пъпната връв на новороденото, дават гаранция за успех при приложение както на самото бебе, така и при съвместимите родственици (братя, сестри, майка, баща). Те могат също да бъдат дарени на други клетъчни банки за приложение при неродствени пациенти.

Как се осъществява контролът при съхранението на стволови клетки и как се гарантира тяхното правилно и качествено съхранение?

Обработката на събраните стволови клетки от кръв на пъпна връв включва редица процедури, замразяване с програмен замразител и съхранение на саковете в специален контейнер в среда на течен азот при - 196 °С. Съхраняването продължава до появата на заболяване, налагащо лечение чрез трансплантация на стволови клетки. Процедурите по изследване на клетките, измерване на съдържанието на CD34+ клетки, селекция, концентрация и замразяване са рутинна практика и не се различават от тези при обработка на стволови клетки от костен мозък или периферна кръв. В банката се съхранят и паралелни проби за тъканно типизиране и изследване на виталност. Родителите се уведомяват писмено за резултата. Болницата е оборудвана със съвременна апаратура, притежава всички необходими сертификати и гарантира успешното осъществяване на метода. Контролирането на съхранението е технически обезпечено, а биологичният контрол включва възможност за периодично изследване на степен на виталитет.

При какви случаи стволовите клетки могат да се използват за лечение?

Светът е приел трансплантацията на стволови клетки за безалтернативен метод на лечение при редица тежки животозастрашаващи заболявания. От 1988 година досега в света са осъществени повече от 10 000 успешни трансплантации на стволови клетки от пъпна връв. Сферата на приложение на този тип трансплантации се разширява непрекъснато и днес този метод на лечение се прилага при над 70 заболявания. Този тип клетки се прилагат за лечение на левкемии, лимфоми, имунни дефицити, злокачествени тумори, неврологични, метаболитни заболявания. Възможностите за приложението на стволови клетки от кръв на пъпна връв като алтернативен източник все повече нараства. Проучванията показват, че в бъдеще полето на приложението на стволови клетки ще се разширява. Все повече заболявания са в процес на експериментално лечение чрез приложение на стволови клетки - болест на Алцхаймер, диабет, сърдечни заболявания, мускулна дистрофия, травми на гръбначния стълб, инфаркти, инсулти.

Колко би струвало и колко време би отнело при нужда да се намери донор от публична клетъчна банка?

Цената е много висока (различна, в зависимост от здравните осигуровки и застрахователни полици), но главното неудобство е времето, необходимо за намиране на подходящ донор. Събраните стволови клетки от пъпна връв са налични, не изискват допълнителни средства и време.

От какво значение е виталитетът на стволовите клетки и губи ли се от него в периода на замразяване? За какъв период от време могат да се съхраняват?

Процентът витални клетки е сред първите 3 по важност фактори, които се вземат под внимание при оценка на потенциалните рискове и ползи от трансплантацията на тези клетки. При навременна обработка, подходящи и непроменени условия на съхранение този процент виталност обикновено не се променя с годините. Първоначалният срок на съхранение, посочен в договорите е 20 години, а след това, в зависимост от нуждите и желанието на притежателите им, той би могъл да бъде продължен.      

Кой е собственикът на стволовите клетки, кой може да ги използва, банката има ли право да се разпорежда с тях?

До навършване на пълнолетие клетките са собственост на законните родители, а след това на порасналото вече дете, от което са събрани.

Защо да инвестираме в запазването на стволови клетки от пъпна връв, при положение, че те могат да бъдат взети от костния мозък?

Източниците за получаване на стволови клетки са костен мозък, периферна кръв и кръв от пъпна връв. Събирането им от костен мозък се извършва под пълна анестезия, в операционна, чрез многобройни пункции. Тази манипулация е инвазивна, носи определен риск и не би могла да бъде повтаряна.

Какъв е процентът на минимален виталитет и минимално количество за прилагането на успешно последващо лечение?

Счита се, че успехът на трансплантацията до голяма степен зависи от клетъчния виталитет. Практиката показва 100% виталитет при огромен процент (> 99%) от събраните клетъчни концентрати. Счита се, че при виталитет < 50% има висок риск от неуспех при трансплантирането им. Количеството стволови клетки, прието като необходима доза за лечение, зависи от многобройни фактори - от диагнозата, типа трансплантация, възраст и телесна повърхност на пациента.

Има ли значение в колко сака и на колко места се съхраняват?

Разделянето на дози (в отделни сакове) на събраните клетки зависи от броя клетки, финалния обем, степен на виталност. Ако параметрите на събраните клетки позволяват разделяне, то наличието на 2 сака – 2 дози е добър вариант. Съхранението им изисква те да са разположени в една банка – обикновено транспортирането до друга дестинация носи риск за клетките. Събирането им и съхранението им, тук, в България, позволява приложението им в страни с подобни практики, защото нашата страна, като част от Европа има унифицирани протоколи, определящи условията, на които бъдещите клетъчни трансплантати трябва да отговарят.